...

Positive communication about condoms in educational institutions in Nakhon Si Thammarat Province


สื่อสารเชิงบวกถุงยางอนามัยในสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
3.3.1
3.3.2
3.3.4

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 98

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ100

SDGs ภาษาไทย
  

วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ก่อให้เกิดปัญหาในการตั้งครรภ์ การทำแท้ง และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในหมู่วัยรุ่นอย่างแข็งขันพบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันมากที่สุด ประเทศไทยป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ 8 ล้านราย ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ได้ 4 ล้านราย (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2565) เยาวชนอายุ 10-15 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยอย่างจริงจัง หากเยาวชนอายุ 10-15 ปี ได้รับการสื่อสารเชิงบวกเพื่อส่งเสริมความรู้ ทัศนคติการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องจะถูกปรับเพื่อป้องกันโรคในชีวิตประจำวัน การเข้าถึงถุงยางอนามัยสามารถช่วยแก้ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้จัดกิจกรรมสื่อสารการใช้ถุงยางอนามัยเชิงบวกให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้สร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน หน่วยบริการสาธารณสุข นักศึกษาอาสาสมัคร อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรพัฒนาเอกชน แกนนำนักศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น และผู้นำชุมชน รวม 71 คน เพื่อจัดกิจกรรมของโรงเรียนให้กับนักเรียนใน 53 โรงเรียน รวม นักเรียน 5,946 คน จัดกิจกรรม 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงและการเติบโต 2) ปริศนาอักษรไขว้เรื่องสุขภาพทางเพศ 3) การสื่อสารเชิงบวกโดยใช้ถุงยางอนามัยในรูปแบบการสนทนาเปิดใจกับพี่น้อง 4) ตอบคำถามเพื่อการป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิผลและปลูกฝังคุณค่าการใช้ถุงยางอนามัยให้วัยรุ่นมีความรู้ ความกล้าหาญ และการใช้ถุงยางอนามัย

ผลลัพธ์ที่ได้ ได้แก่ 1) มีผู้นำนักศึกษาสื่อสารเชิงบวกถุงยางอนามัย จำนวน 53 คน 2) ผู้นำนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมสื่อสารการใช้ถุงยางอนามัยเชิงบวกแก่นักเรียนอายุ 10-15 ปี ในโรงเรียนจำนวน 5,946 คน 3) นักเรียนแกนนำจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความรู้และมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับถุงยางอนามัย 4) นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยจากต่างประเทศผ่านช่องทางการสื่อสาร 1663 และแหล่งสนับสนุนในหน่วยงานบริการสุขภาพในพื้นที่ 5) นักเรียนได้พัฒนาทักษะการรักษาตนเองด้วยการเสริมสร้างพลังบวกผ่านการเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทั้งตนเองและนักเรียนได้ 6) กลุ่มเป้าหมายมีมุมมองเชิงบวกต่อถุงยางอนามัยมากขึ้น 5 ด้าน คือ การสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกเกี่ยวกับถุงยางอนามัย มุมมองของคู่รักเกี่ยวกับถุงยางอนามัย มุมมองของคนรอบข้างเกี่ยวกับถุงยางอนามัย ความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับถุงยางอนามัย และความเชื่อของผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องเพศ และถุงยางอนามัย 7) ครู นักเรียน และพันธมิตรเครือข่ายผู้จัดกิจกรรมได้เปลี่ยนมุมมองในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เข้าใจธรรมชาติของเด็กมากขึ้น

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ได้แก่ 1) มีแรงบันดาลใจจากภายในที่ต้องการให้เกิดผลงานนี้จากคณะทำงานทุกคนคิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายและช่วยให้อยากทำและอยากทำ 2) Coaching เพิ่มความมั่นใจในการจัดกิจกรรม ในโครงการมีโค้ช 3 ระดับ ได้แก่ 2.1) โค้ชระดับชาติ โดยบุคลากรขององค์กรแพธทูแฮลล์ 2.2) โค้ชระดับจังหวัด โดยอาจารย์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ 3) ระดับโรงเรียน เป็นโค้ชจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2.3) การจัดกิจกรรมช่วยให้ผู้นำนักศึกษาเพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะห์และพูดคุยเชิงบวกมากขึ้น 3) การได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกจากแหล่งสนับสนุนหลายแหล่งช่วยให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง 1) นักเรียนมีความเชื่อเชิงบวกในเรื่องเพศและถุงยางอนามัยอยู่แล้ว ดังนั้นควรสอนเพศศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ ให้ความเข้าใจที่ดีแก่นักเรียนเพื่ออนาคตของตนเองของนักเรียน 2) ผู้ใหญ่ควรเปิดใจให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมชาติ 3) ผู้ปกครองและครูควรพัฒนาทักษะการสอนเรื่องเพศศึกษาให้กับนักเรียนและสอนนักเรียนได้ 4) กรณีผู้ปกครองและครูที่ไม่เห็นด้วยกับการสอนเรื่องเพศในนักเรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อการสร้างมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยและติดตามผลการสอนนักเรียนเพื่อให้มีทักษะการสื่อสารเชิงบวกในการป้องกันด้วยตนเองของนักเรียน


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Teenagers have unprotected sex, causing problems among teenage pregnancies, abortions, and illnesses with sexually transmitted diseases. Actively promoting condom use among adolescents was found to be the most effective for prevention. Thailand has prevented 8 million sexually transmitted infections, reducing the number of deaths from AIDS by 4 million. (Department of Health, Ministry of Public Health, 2022) Youth aged 10-15 years are the main target group for promoting condom use seriously. If youth 10-15 years old receive positive communication to promote knowledge Correct condom use attitudes are adapted to prevent disease in daily life. Access to condoms can help solve STDs and unwanted pregnancies. 

Walailak University therefore developed students to be organizers of positive condom communication activities for elementary and high school students in Nakhon Si Thammarat Province. Walailak University created the participation of school administrators, public health service units, student volunteers, public health volunteers, NGOs, student leaders, local agencies, and community leaders, totaling 71 people, to organize school activities for students in 53 schools with a total of 5,946 students. Organized activities on 4 topics: 1) Change and growth 2) Sexual health crossword 3) Positive condom communication in the form of open-minded dialogue with siblings. 4) Solving questions for effective prevention of disease and instilling condom use values among adolescents to have knowledge, courage, and use of condoms. 

The results include: 1) have student leaders Positive communication about condoms by 53 people 2) Student leaders were able to organize positive condom communication activities for 5,946 students aged 10-15 years old in schools. 3) The core students in Nakhon Si Thammarat province had knowledge and positive attitudes about condoms. 4)  Students have access to an international source of condom support through communication channel 1663 and support resources in local health service agencies. 5) Students develop self-healing skills through empowerment through leadership in creative activities to reduce risky behaviors for themselves and their students. 6) The target group had a more positive view of condoms in 5 areas: building a positive image about condoms, couples' views about condoms, views of people around them about condoms, beliefs, and behaviors about condoms, and adults' beliefs about sex and condoms. 7) Teachers, students, and network partners of activity organizers have changed their perspective on organizing activities for childhood and youth, understanding the nature of children more.              

Success factors include: 1) Having inspiration from within affects wanting to do this work. All working groups I think that this is beneficial to all parties and helps to want to want to do it and want to do it., 2) Coaching increases confidence in organizing activities, In the project, there are 3 levels of coaches, consisting of national-level coaches from Path 2 Health organizations, provincial-level coaches from the School of Nursing Walailak University, and the school level, they are coaches from Walailak University Hospital. Coaching helps student leaders increase their skills in inviting students to think and talk more. 3) Having support and facilitation from multiple support sources helps to keep the event running smoothly.

Suggestions for continuous improvement; Students already have a positive belief in sex and condoms. Therefore, sex education should be taught to primary and lower secondary students by organizing activities for children to learn independently. Organize activities for students to learn independently. Give students a good understanding for their future. Adults should open their minds to children to understand this naturally. Parents and teachers should be able to develop and teach sex education skills to their students. In cases where parents and teachers do not agree with teaching students about sex, they should develop skills to create a positive perspective on condom use and follow up on teaching students to have communication skills to positive self-protection of students.


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

มูลนิธิแพธทูแฮลล์

https://path2health.or.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/

เครือข่ายยุวทัศน์

https://www.tyithailand.or.th/about-us/