...

Promoting mental health, Well-being, and Family Income Through Growing Vegetables with Cultivating Worms: Ban Mai Mook Community, Thai Buri subdistrict, Thasala district, Nakhon Sri Thamarat Province


โครงการกลุ่มอาชีพปุ๋ยไส้เดือนในเรือนปลูกผัก สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุขบ้านไม้มูก ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


Agenda : Outreach and Engagement
3.1.1
3.3.1

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 96.92

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1กำไล สมรักษ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์หัวหน้าโครงการ5
2สุจิรา วิชัยดิษฐสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ55
3ชัดเจน จันทรพัฒน์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ร่วมโครงการ40

SDGs ภาษาไทย
  

ความเป็นมาของโครงการ: ชุมชนบ้านไม้มูก เป็นชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ใน ต. ไทยบุรี อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ประชากรทั้งสิ้น 820 คน (220 ครัวเรือน) ชาวบ้านส่วนใหญ่อาชีพทำสวนผลไม้และส่วนยางพารา ค้าขาย และมีส่วนหนึ่งไปทำงานรับจ้างทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ อ. ท่าศาลา แต่จากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้คนที่ไปทำงานรับจ้างต้องออกจากงานกลับมาอยู่บ้านโดยไม่มีรายได้ และผลิตต่างๆ จากสวนก็ขายไม่ได้เนื่องจากตลาดปิด ทำให้ประสบปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว และส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชน พบว่า ชาวบ้าน จำนวน 290 คน มีความเครียดระดับปานกลางถึงรุนแรงจากการประเมินความเครียด และมีปัญหาการนอนไม่หลับอีก 50 คน โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่บ้านไม้มูกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ครอบครัวเพิ่มขึ้น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้จัดทำ "โครงการ กลุ่มอาชีพปุ๋ยไส้เดือนในเรือนปลูกผัก สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุขบ้านไม้มูก ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านไม้มูกขึ้นมา โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเป้าหมายหลักในการทำโครงการ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน จำนวน 15 คน และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 60 คน โดยเริ่มจากการอบรมผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ การทำแผนและเขียนโครงการ และความรู้ต่างๆ เพื่อเป็นแกนนำในการทำโครงการ นอกจากนี้ยังมีการอบรมความรู้ต่างๆ เพิ่มเติมทั้งแก่ผู้นำชุมชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนดิน การปลูกผักออร์แกนิก การจัดการรายได้ครัวเรือน การขายของแบบออนไลน์ หลังจากนั้นจึงเริ่มลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้

ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ: ความสำเร็จของโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนจากชุมชนบ้านไม้มูก เทศบาลตำบลไทยบุรี เทศบาลท่าศาลา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนไทยบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหาร โรงพยาบาลท่าศาลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเครือข่ายที่ไม่ใช่ระบบราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในชุมชน โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มีส่วนสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนเพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ความสำเร็จและผลที่ได้จากโครงการ: "โครงการ กลุ่มอาชีพปุ๋ยไส้เดือนในเรือนปลูกผัก สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุขบ้านไม้มูก ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช" มีผลสำเร็จเกิดขึ้นหลายประเด็น ได้แก่ การเพิ่มรายได้ครัวเรือนจากการปลูกและขายผักออร์แกนิก การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารโครงการของประชาชนในชุมชน การเลี้ยงไส้เดือนดิน โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการให้ข้อมูลว่า มีรายได้ครอบครัวเพิ่มขึ้น และได้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดแบบออนไลน์ ทุกคนรู้สึกพึงพอใจกับโครงการ นอกจากนี้หลังจากกลุ่มแรกประสบความสำเร็จได้มีการขยายผลสู่กลุ่มอื่นๆ ที่สนใจ ทั้งคนในชุชน และชุมชนใกล้เคียง และพยายามพัฒนาการให้เป็นวิสาหกิจชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน 

โครงการนี้ มีประโยชน์อย่างมากในการแก้ปัญหารายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพใหม่ๆ และยังมีแผนพัฒนาต่อยอดโครงการขยายสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป นอกจากนี้ผลผลิตจากการปลูกผักออร์แกนิก ทำให้ประชาชนได้บริโภคผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงไส้เดือนดินยังเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูดินอีกด้วย นับเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

Background: In the past few years, several countries around the world have faced suffering due to the COVID-19 pandemic, and the Mai Mook Community has also been highly impacted by the pandemic situation. The Mai Mook Community consists of 820 individuals (220 households). The primary occupations of the people in the Mai Mook Community are gardening (rubber and fruit plantation), followed by merchants and a few employees. They were severely impacted by the Covid-19 pandemic, resulting in several significant aspects such as Job Losses: 135 individuals resigned from their jobs and returned home, becoming unemployed. Due to the pandemic, they couldn't sell their farm and garden products because the fresh market had closed, leading to a loss of family income. Furthermore, a majority of the community members, approximately 290 individuals, experienced moderate to severe stress, and 50 citizens suffered from insomnia, affecting their mental health. This project is crucial for improving their quality of life in the post-pandemic period and increasing family income. The School of Nursing, Walailak University, recognizes that individual life is of utmost importance in supporting a healthier and more prosperous life. Therefore, the project titled 'To Promote Mental Health, Well-being, and Family Income by Growing Vegetables with Cultivating Worms: Ban Mai Mook Community, Thai Buri Subdistrict, Thasala District, Nakhon Sri Thamarat,' was formulated to enhance the community's economic, well-being and promote mental health among its members.

Target group: The primary target audience for this project includes 15 community leaders and 60 individuals who have been affected by the pandemic situation. Initially, the community leaders underwent training as the core personnel of the project, focusing on several skills such as project management, online marketing, family income management, organic planting, and worm cultivation methods. Subsequently, they collaborated with other community members. After successfully achieving the project's goals, knowledge management was employed as a strategy to share information with others in the community. Finally, the project expanded to include everyone in the community and those who were interested in the knowledge management strategy, organic vegetable planting, worm cultivation, and online marketing.

The project collaboration: The success of this project was the result of collaboration among various entities, including community leaders, Thai Buri Subdistrict Municipality, Thasala Municipality, Thai-Buri Non-Formal and Informal Education Centre, Ban-Harn Health Promoting Hospital, Thasala Hospital, Pak Phanang District Public Health, Thai Health Promotion Foundation, and other NGOs operating in the community. Importantly, this project was organized by the School of Nursing, Walailak University.

The project outcomes: The project yielded several benefits, including increased family income through organic vegetable cultivation, worm farming, and online marketing. Community members who participated in this project reported that their family income had increased compared to before, and they appreciated the impact of the project such as new occupations organic farming, worm cultivation, and online marketing. This brought more benefits for their overall health. Furthermore, the project provided new knowledge on managing family income and enhanced community skills for handling different projects. Moreover, growing vegetables with worm cultivation offers the advantage of leading a safer life by consuming organic food. The most significant impact was the improvement in mental health and life skills among the community members. Additionally, organic farming contributed to a healthier lifestyle for the people in this community and nearly.

Consequently, This project improved their quality of life and created new job opportunities among the Mai Mook Community’s members and others. They have successfully established an ecological tourist attraction for various tourists visiting the community for knowledge exchange. Furthermore, planting using organic methods is more advantageous for the people in the community, as it promotes healthier food consumption as well.

 


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

Facebook สร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคใต้

https://www.facebook.com/Taibon40

ศูนย์บริการวิชาการ

https://cas.wu.ac.th/

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://nurse.wu.ac.th/

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://hospital.wu.ac.th/