...

Creating a cooperation mechanism for distributing roasted coffee beans and improving coffee bean quality with the group's innovative wireless low-cost sensor moisture tracking system, Thepsadej Community Enterprise Doi Saket District Chiang Mai Province.


การสร้างกลไกความร่วมมือในการกระจายสินค้าเมล็ดกาแฟคั่ว และการพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟด้วยนวัตกรรมระบบติดตามค่าความชื้นแบบเซ็นเซอร์ราคาประหยัดไร้สายของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


Agenda : Teaching and Learning
4.3.4

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
4.3.4
17.2.1

มิติตามแนวทาง ต้นไม้แห่งความสุข

ร้อยละคะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ : 90

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ รายชื่อ สังกัด หน้าที่ สัดส่วน
1ทัศนียา บริพิศสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์หัวหน้าโครงการ80
2ศิราพร ศักดิ์พรหมสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะทำงาน20

SDGs ภาษาไทย
  

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนเทพเสด็จ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ได้ศึกษาปัญหาธุรกิจกาแฟเทพเสด็จ  ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นLocal start-up assistance มหาวิทยาลัยได้ให้คำปรึกษาFree assistance ซึ่งตามปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยนั้น เป็นการให้คำปรึกษาแบบให้เปล่า หรือ Free assistance เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นหลักสูตรการอบรมการใช้นวัตกรรมเครื่องมือการผลิตเมล็ดกาแฟ  ส่วนสำหรับLocal Community ชุมชนเทพเสด็จเป็นชุมชนที่มีการผลิตเมล็ดกาแฟอย่างยาวนาน มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในเขตภาคเหนือ กาแฟเทพเสด็จมีการจัดแบบ Local start-up ที่มีผู้นำวิสาหกิจชุมชนที่เข็มแข็งและมีการเรียนรู้ตลอดเวลา ลักษณะการดำเนินงาน ได้ Through relevant education ลักษณะ Mentorship programs คือ การเป็นMentorship programs เพื่อให้เกษตรกรในเครือข่ายได้เข้าถึงนวัตกรรมการผลิตและการควบคุมอุณหภูมิเมล็ดการ โดยผ่านมือถือที่สามารถใช้งานได้ทุกแห่ง เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส เป็นนวัตกรรมผ่านระบบติดตาม smart phone ค่าความชื้นเมล็ดกาแฟที่สามารถติดตามไม่ต้องรอระเวลา เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการเก็บเกี่ยว และวัดผลได้เห็นอย่างเชิงประจักษ์  และ Training workshops เป็นcourseพิเศษที่ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมให้กับกลุ่มเครือข่ายที่มีการผลิตเมล็ดกาแฟ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนเทพเสด็จที่มีพ่อเลี้ยงเป็นดำเนิน NGos ให้กับเครือข่ายเมล็ด คำว่า Ngos ของพ่อเลี้ยงสวนกาแฟเทพเสด็จ คือ พ่อเลี้ยงได้มีการดำเนินการแบบให้เปล่าไม่แสวงหาเงิน หรือผลกำไรอย่างใด   ผลผลิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในบริการวิชาการรับใช้สังคมนี้เป็นการคุมคุมความชื้นของเมล็ดกาแฟ โดยทั่วไปเมล็ดกาแฟที่ผ่านกระบวนการคั่วแล้ว ปัญหาการผลิตกาแฟคือ ความชื้น พื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่    อุณหภูมิระยะไกลสำหรับคลังและกระสอบบรรจุเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อควบคุมคุณภาพด้านการเก็บรักษาและการขนส่ง มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นและอุณหภูมิ เพื่อการติดตามคุณภาพของสินค้า (เมล็ดกาแฟคั่ว) ก่อนส่งให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค  ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในการเก็บรักษาและการขนส่งสินค้าของโรงคั่วถึงการมีมาตรฐานและการบริการระดับสูง สามารถการยกระดับคุณภาพสินค้า (เมล็ดกาแฟคั่ว การออกแบบระบบติดตาม (Smart Tracking Systems) สินค้าทั้งคลังสินค้าและการขนส่งอัจฉริยะและแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ/หน้าจอคอมพิวเตอร์ของแดชบอร์ดด้วยแพลตฟอร์มซอฟแวร์  การดำเนินงานดังกล่าวกลุ่มเป้าหมาย access to university facilities  โดยการใช้งานของการบริการวิชาการรับใช้สังคมจากบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การผลิตเครื่องมือวัดความชื่นโดยการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย การใช้และการเข้าถึงทรัพยากรดังกล่าว คือ  การใช้หลักสูตรที่ผลิตหรือสร้างขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการใช้งานผ่าน e-book หลักสูตรหรือคู่มือการใช้งานเครื่องมือหรือนวัตกรรมดังกล่าวได้ 24 ชั่วโมง  จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการสร้างเครือข่ายวิชาการและเครือข่ายสังคม 4 เครือข่าย  1. เครือข่ายมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2.เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเทพเสด็จ 3.กรมพัฒนาชุมชนเทพเสด็จ 4. มูลนิธิเกษตรกร ที่ได้รับการถ่ายทอดพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ที่ต้องการนวัตกรรมต่อไป  ทั้งนี้ ในการะบวนการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์ทิศทางในการพัฒนาประเทศไทย ความเป็นไทยแลนด์ 4.0 และอาชีพของเกษตรกรต่อไป 

 


SDGs ภาษาอังกฤษ

  

School of Political Science and Public Administration, School of Engineering Walailak University Nakhon Si Thammarat Province with North Chiang Mai University Network Chiang Mai University Thepsadej Community Enterprise Thep Sadet Subdistrict Administrative Organization, Doi Ked District, Chiang Mai Province has studied the problems of Thepsadet coffee business, Thep Sadet Subdistrict, Doi Saket District Chiang Mai Province is a local start-up assistance, the university provides free assistance advice, which according to the university's educational philosophy, It is a free consultation or free assistance that allows people to access resources that are training courses on the use of innovative coffee bean production equipment. As for the local community, Thep Sadet community is a community that has been producing coffee beans for a long time. Famous and well known in the northern region Thep Sadet Coffee is organized as a local start-up with strong community enterprise leaders who are constantly learning. Operational characteristics Through relevant education Mentorship programs are Mentorship programs for farmers in the network to have access to innovations in production and seed temperature control through a mobile phone that can be used anywhere, Just the touch of your fingertips It is an innovation through a smartphone tracking system that can track the moisture content of coffee beans without having to wait for time. To reduce the waiting time To reduce errors in the harvesting process and the results can be measured empirically Training workshops are special courses organized to transfer innovation to the network that produces coffee beans. In order for the Thepsadet community enterprise with stepfathers to implement NGOs for the seed network, the word Ngos of the Thepsadet coffee plantation stepfather is that the stepfather has operated on a gratuitous basis, not seeking money, or any kind of profit The product of Walailak University in academic service serving society is the moisture control of coffee beans. In general, coffee beans that have gone through the roasting process. The problem with coffee production is humidity in Moo 7, Thep Sadet Sub-district, Doi Saket District. Chiang Mai Province Remote temperature monitoring for warehouses and sacks of roasted coffee beans to control storage and transportation quality. Humidity and temperature sensors are installed. To follow up on product quality (roasted coffee beans) before sending to customers To build confidence among customers or consumers Helps build reliability in the storage and transportation of the roaster's products to ensure high standards and service able to upgrade product quality (roasted coffee beans, design tracking systems (Smart Tracking Systems) for both warehousing and intelligent transportation of goods, and display them through mobile applications/computer screens of dashboards with a software platform. The operation targets access to university facilities by using academic services from Walailak University personnel to serve society. Production of humidity measuring instruments using university resources The use and access to such resources is the use of the curriculum that has been produced or created. The target group has access to its use through e-books, courses, or manuals for using such tools or innovations 24 hours a day. From the above, 4 academic networks and social networks are created: 1. University network, including Walai University. Appearance North Chiang Mai University Chiang Mai University 2. Thepsadej Community Enterprise Network 3. Thepsadej Community Development Department 4. Farmers Foundation has been transferred to develop innovations in areas that need further innovation. In the process of working to create sustainability in education in the 21st century, responding to the direction of Thailand's development. Thailand 4.0 and the careers of farmers


ภาพประกอบ


ผลกระทบโครงการ

infographicการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่

ถ่ายทอดองค์ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ภายใต้โครงการบริการวิชาการและรับใช้สังคม

https://fliphtml5.com/edit-book/35733452/bookinfo